Regulamin sklepu internetowego 5palców.pl 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin Sklepu Internetowego 5palców określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez RSA Sport S.C., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zakątek 18, zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego 5palców, dostępnego pod adresem www.5palców.pl

2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

 

 

§ 2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje:

1. atrybut produktu – grupa cech uszczegóławiających opis danego Produktu, jak np.: kolor, rozmiar, technologia itp.

2. Hasło - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta korzystającego ze Sklepu. Dla bezpieczeństwa klienta hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej z jednej cyfry.

3. kategoria produktów (zwane także inaczej działem produktowym lub grupą produktową) – możliwe podziały do zastosowania wobec ogółu Produktów dostępnych w Sklepie, a w tym w szczególności podział Produktów według następujących kategorii:

a. Kategoria Produktu – np. akcesoria, buty, skarpety

b. Marka Produktu - np. Vibram, Vibram Fivefingers, Injinji

c. Rodzaj Produktu – np. męski, damski, dziecięcy, unisex,

d. Charakter Produktu – np. Casual, Lifestyle, Outdoor, Sport,

e. Kategoria sportu do którego Produkt jest rekomendowany – np. biegi, siłownia itd.

f. Sezon którego dotyczy Produkt – wiosna, lato, jesień, zima,

4. Klient – osoba, korzystająca ze Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która została poprawnie zarejestrowana w Sklepie poprzez przypisanie unikalnego Loginu wraz z unikalnym Hasłem.

5. Kod Produktu - jest to sposób oznaczenia Produktu za pomocą symbolu lub ciągu znaków.

6. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła.

7. Kurier – profesjonalny przewoźnik, z wykorzystaniem usług którego zakupione Produkty będą dostarczane do Klienta.

8. Login – unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków identyfikujący danego Klienta spośród pozostałych Klientów.

9. Produkt (zwany także zapasem, towarem, artykułem lub indeksem) – jedna sztuka towaru stanowiąca podstawową jednostkę towarową w Sklepie, charakteryzowana przez grupę ściśle określonych wartości atrybutów. Każdy Produkt ma przypisany swój Kod Produktu.

10. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego 5palców.

11. Sklep - platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem globalnej sieci Internet.

12. Sprzedawca – RSA Sport S.C.

  

§3

Dane osobowe

 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie www.5palcow.pl

 

2. Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) („Rejestracja”).

 

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są obiektywnie niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 

3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych w siedzibie operacyjnej Sprzedawcy przy ul. Zakątek 18 w Dąbrowie Górniczej. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Klienta jest dobrowolne.

 

4. Z usług Sklepu Sprzedawcy mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie według stanu na dzień złożenia zamówienia Produktu.

 

5. Złożenie w Sklepie zamówienia zakupu Produktów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zarejestrowanie / usunięcie konta Klienta

 

1. Rejestracji można dokonać ze strony głównej Sklepu wybierając opcję "zaloguj się" oraz wypełnić formularz "jestem nowym Klientem", lub podczas składania zamówienia wypełniając dane w zakładce "Login".

 

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Klienta przy okazji Rejestracji, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

 

4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

 

5. W celu usunięcia konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 5

Ceny

 

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

  

§ 6

Składanie oraz realizacja zamówienia

 

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci Sklepu, którzy dokonali skutecznej rejestracji zgodnie z §4 Regulaminu.

 

2. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

 

a. wybór oraz wprowadzenie Produktu/ów do koszyka;

b. zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Klienta lub dokonanie rejestracji zgodnie z §4 Regulaminu;

c. podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu o ile nie zostały one podane przy rejestracji;

d. potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika w polu typu check-box) zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisanych w formularzu zgodnie z § 3 Regulaminu.

 

3. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w §6. pkt 2 Regulaminu. Dane te umożliwią: realizację oraz dostarczenie zamówienia, a także wystawienie faktury VAT.

 

4. Koszty przesyłki do Klienta na terytorium Polski Produktów objętych jednym zamówieniem o wartości przekraczającej 1500 zł ponosi Sprzedawca.

 

5. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

 

a. podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

 

b. braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail w okresie realizacji zamówienia;

c. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;

d. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), wykorzystywanie platformy cyfrowej Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

 

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Jeżeli Sprzedawca nie może całkowicie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile została już uiszczona.

 

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 6 pkt. 5 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

 

9. Sprzedawca zastrzega, iż ze względów organizacyjnych przy zamówieniach Klienta o sumarycznej wartości Produktów przekraczającej 1500 zł PLN, może wymagać dodatkowej formy potwierdzenia zamówienia, a w szczególności potwierdzenia pisemnego lub potwierdzenia telefonicznego. Wskazana forma potwierdzenia pozwala Sprzedawcy uzgodnić z Klientem dogodne dla obu stron logistyczne warunki realizacji i dostawy zamówienia.

  

§ 7

Formy płatności oraz dostawy

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produktu z dostawą na terytorium Polski:

 

a. płatność gotówką Kurierowi przy odbiorze zamówionych Produktów (dotyczy zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 1500pln).

b. płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy za pośrednictwem internetowej bramki płatniczej; forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym RSA Sport, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Transferuj.pl .  Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

2. Realizacja dostawy Produktu do Klienta nastąpi z wykorzystaniem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez firmę kurierską DPD.

 

3. Koszt dostawy określa zakładka „koszty dostawy” na stronie Sklepu.

 

4. W momencie dokonywania dostawy zamówionych Produktów Klient jest zobowiązany w obecności Kuriera do sprawdzenia przesyłki co do kompletności oraz zgodności z zamówieniem, a także co do obecności widocznych uszkodzeń mechanicznych dostarczanych Produktów. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia albo gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.

 

5. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie maksymalnie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z zamówieniem.

 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

7. Przesyłki zamówione do godz. 11.00 w danym dniu roboczym, dostarczane są w ciągu 48 godzin (dwa dni robocze) o ile Sprzedawca otrzymał za nie zapłatę w formie przelewu lub płatności kartą, a także w przypadku przesyłek pobraniowych. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu doręczenia przesyłki o niezbędny okres.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient, wraz ze złożeniem stosownego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podawania przyczyn w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”). W razie odstąpienia Klienta od zawartej umowy sprzedaży, Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

 

2. Przesyłki z Produktem należy zwrócić na adres RSA Sport S.C, ul. Zakątek 18, 41-303 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „zwrot”. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, którego wzór można pobrać TUTAJ.

 

3. Klient powinien wypełnić, własnoręczne podpisać oraz wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu do umowy sprzedaży wraz ze zwracanym Produktem i dowodem zakupu (paragon lub faktura).

Jeżeli dowodem zakupu jest faktura, wówczas zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do RSA Sport S.C. niezwłocznie po jej otrzymaniu. Dopiero wówczas zostanie dokonany zwrot zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

4. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w oryginalnym opakowaniu i w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 

5. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 8 pkt. 1 pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

 

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a w ciągu 14 dni Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt w formie podanej przez Klienta w formularzu zwrotu. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, od której odstąpił, to w takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania na mocy art. 496 Kodeksu cywilnego. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki, o których mowa w § 8 pkt. 5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

7. W przypadku braku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie, Sprzedawca odmówi uznania zwrotu Produktu, a przesyłka zostanie ponownie odesłana do Klienta na jego koszt.

 

8.  Klient odstępując od umowy może również dokonać wymiany zwracanego towaru na inny dowolny produkt z oferty sklepu. Wówczas Sprzedawca zwróci lub Klient dopłaci różnicę w cenie towaru na wskazany przez strony numer konta bankowego. W takim też przypadku Klient poniesie koszt usługi dostarczenia przesyłki w wymienionym towarem pod wskazany w "formularzu wymiany" adres.

 

§ 9

Kontakt

 

1. Telefoniczna obsługa Klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu podanym w zakładce KONTAKT.

 

2. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres sklep@5palcow.pl lub przez stronę internetową Sklepu internetowego po zarejestrowaniu się i zalogowaniu Klienta na swoje konto.

  

§ 10

Niezgodność Produktu z Umową, Postępowanie reklamacyjne

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

 

2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Klient powinien odesłać Produkt pod adres RSA Sport S.C. ul. Zakątek 18, 41-303 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „reklamacja” wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym Drukiem Reklamacyjnym, którego wzór można pobrać TUTAJ. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Dział Reklamacji przesyłki z reklamowanym Produktem.

 

3. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a pomiędzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Klienta.

 

4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi.

 

5. Klient traci uprawnienia do przywrócenie Produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

6. W przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca, postępowanie reklamacyjne odbywa się w ramach rękojmi (Kodeks Cywilny - art. 556-576).

  

§ 11

Wymagania techniczne

 

1. Sprzedawca podejmuje działania, aby Sklep był obsługiwany przez wszystkie wiodące przeglądarki dostępne na rynku. Sklep jest obsługiwany prawidłowo między innymi przez przeglądarki to: IE 6.0 oraz wyższe wersje, Firefox 1.5 oraz wyższe wersje, Opera 8.0 oraz wyższe wersje.

 

2. W przypadku zablokowanego wyświetlania wyskakujących okien przegląrki (pop-up lub fancy box) niektóre strony Sklepu mogą się nie wyświetlać.

 

3. W przypadku blokady przekierowań (redirect) niektóre dokumenty Sklepu internetowego mogą nie wyświetlać się poprawnie.

 

4. Strona Sklepu internetowego wymaga do poprawnego działania włączonej obsługi Java Script.

 

5. Strona Sklepu internetowego wymaga dla poprawnego działania plug-in flash v8.0 oraz wyższe wersje.

 

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2013.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia oferowania sprzedaży Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyższe nie wpływa na realizację zawartych umów sprzedaży Produktów.

4. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego 5palcow.pl w związku z zakupami jest RSA Sport. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.


5. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line i kartami płatniczymi za towary nabyte w 5palcow.pl , są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

 

     a.            w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w 5palcow.pl towary,

     b.            niezwłocznie po wyborze przez Klienta w 5palcow.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).


 7. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.